CE

Przejdź do Żłobka Delfinek Przejdź do Akademii Przedszkolaka

Zajęcia grafomotoryczne

Grafomotoryka to szereg ćwiczeń przygotowujących dzieci do nauki pisania

(GRAFIKA – zapis, MOTORYKA – zdolność wykonania różnych czynności ruchowych).

Ćwiczenia grafomotoryczne kształcą koordynację wzrokowo – ruchową, rozwijają motorykę rąk, kształcą prawidłowy uchwyt narzędzia graficznego, regulują napięcie mięśniowe, utrwalają nawyki ruchowe związane z kierunkiem pisania jak również kształcą orientację w przestrzeni. Rozwijają więc wszystkie te czynności i umiejętności, które są niezbędne w przygotowaniu dzieci do nauki pisania. Niewłaściwa technika wykonania czynności grafomotorycznych jest przyczyną niskiego poziomu graficznego pisma (tzw. dysgrafia) i rysunku. Dziecko nie nadąża za grupą, szybko męczy się i zniechęca. Z czasem rodzi się w dziecku niechęć do wszelkich zajęć grafomotorycznych. To zaś jest wyrazem wtórnych zaburzeń emocjonalno - motywacyjnych, nawarstwianych na zaburzenia pierwotne motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Celem tych ćwiczeń jest zapobieganie tym trudnościom i ich pokonywanie. Zajęcia z grafomotoryki, prowadzone są w grupie najstarszej
przez p. Annę Stańczyk

 

 

 

 

 

 

 


Zajęcia specjalistyczne:

W naszym przedszkolu dla dzieci potrzebujących organizowane są zajęcia specjalistyczne wspomagające ich rozwój.

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczna organizowane są zajęcia rewalidacyjne dostosowane do określonych niepełnosprawności.  

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną organizowane są zajęcia, które maja na celu realizację zaleceń zawartych w ww. opinii.