CE

Przejdź do Żłobka Delfinek Przejdź do Akademii Przedszkolaka

Języki obce

Nauka języków w placówce
Naukę języków obcych powinno rozpoczynać się jak najwcześniej. Wynika to z faktu, iż dziecięcy umysł jest w tym okresie najbardziej chłonny, a narząd mowy jest jeszcze bardzo plastyczny i zdolny do bezbłędnego odtwarzania słów w obcym języku.
   

 

Język angielski

Najbardziej porządanym językiem wśrod społeczności przedszkolnej jest właśnie język angielski.

Zajęcia z języka angielskiego odbywają sie raz w tygodniu w każdej grupie.

Nauka tego języka odbywa się zupełnie naturalnie i pociąga za sobą dużą szansę na osiągnięcie przez dziecko dwujęzyczności. Poznawanie języków obcych już w wieku najmłodszym uświadamia także naszym pociechom istnienie innych kultur oraz wzbogaca ich ogólną wiedzę o świecie.
             W naszym przedszkolu nauka języka angielskiego odbywa się w formie zabawy, dzieci śpiewają piosenki, potrafią odpowiadać na proste pytania oraz znają nazwy przedmiotów.
 Prowadzi je Pani Marzena Zblewska.

 

Język niemiecki

Zajęcia z języka niemieckiego dbywają sie według zapotrzebowania w danym roku szkolnym.

Są chętni - są zajęcia.


Kontakt z językiem niemieckim wzbudza w dzieciach pozytywne reakcje, a w przyszłości zaowocuje chęcią kontynuacji nauki tego języka.
Każdy pamięta wierszyki, rymowanki, piosenki, których uczył się będąc dzieckiem. Przywołują one przede wszystkim miłe wspomnienia wspólnych zabaw z rówieśnikami. 
Dlatego, też rozpoczynając prowadzenie zajęć z języka niemieckiego w ramach koła zainteresowań z dziećmi „punktem wyjścia” uczyniono krótkie teksty literackie: rymowanki, wyliczanki, wierszyki i piosenki. W czasie zajęć wykorzystuję się metody, które pozwolą uwzględnić kreatywność, emocje i potrzebę ruchu, a mianowicie:
- metody bezpośrednie – nauczanie języka obcego w kontekście zabawowo-sytuacyjnym, rozwijanie wrażliwości językowej, prezentowanie materiału z zastosowaniem technik poglądowych oraz technik imitacji
- metodę komunikacyjną- powiązanie komunikacji z określoną sytuacją
- metodę naturalną- wykluczenie stresu, obawy przed błędem 
- metodę motoryczną –stosowanie poleceń wyłącznie w języku niemieckim jest połączone z gestem, ruchem.
Wierszyki, rymowanki, piosenki czy wyliczanki oraz słownictwo w nich zawarte w połączeniu z działalnością plastyczną, muzyczną czy ekspresją ruchową dają możliwość szybkiego zapamiętywania nowych zwrotów.
Pamięciowe opanowywanie tych tekstów nie jest tylko wypróbowanym sposobem ćwiczenia pamięci, ale również w pewnym sensie przyswajaniem języka obcego w sposób zbliżony do języka ojczystego. Jak wiadomo, dziecko uczy się pierwszych słów od rodziców poprzez naśladowanie, a raz wypowiedziane słowo jest wielokrotnie powtarzane. Pamięciowe uczenie się sprzyja niepohamowanemu mówieniu, które w późniejszym okresie nauki może być blokowane refleksją nad formułowaniem wypowiedzi, i jej poprawnością gramatyczną. 
Dzieci rozpoczynają naukę od „osłuchania się” z nowym tekstem, a następnie dzięki technikom wizualizacji zaczynają rozumieć pierwsze słowa. Kolejnym etapem jest zapoznanie z prostymi konstrukcjami zdań i wyjaśnienie treści wysłuchanego tekstu.
Zajęcia z języka niemieckiego w naszym przedszkolu prowadzi Pani Marzena Zblewska.


Zajęcia specjalistyczne:

W naszym przedszkolu dla dzieci potrzebujących organizowane są zajęcia specjalistyczne wspomagające ich rozwój.

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczna organizowane są zajęcia rewalidacyjne dostosowane do określonych niepełnosprawności.  

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną organizowane są zajęcia, które maja na celu realizację zaleceń zawartych w ww. opinii.