CE

Przejdź do Żłobka Delfinek Przejdź do Akademii Przedszkolaka

Misja i wizja naszego przedszkola


NASZE PRZEDSZKOLE "PRZEDSZKOLEM RÓWNYCH SZANS"

PRZEDSZKOLE:

 • - zapewnia optymalne wyposażenie sal w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne z możliwością pełnego korzystania przez dzieci, nauczycieli oraz rodziców z posiadanej bazy,
 • - dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku, uwzględnia jego oczekiwania w ofercie edukacyjnej,
 • - planuje, prowadzi oraz stwarza warunki do doskonalenia nauczycieli, uwzględniając jego potrzeby oraz potrzeby przedszkola,
 • - zapewnia wszechstronny rozwój każdego dziecka, wzbogacając jego wiedzę i umiejętności poprzez modyfikację swojego działania w odniesieniu do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków,
 • - pełni funkcję doradczą i wspierającą działania rodziny,
 • - stwarza warunki do korzystania z opieki psychologicznej i specjalistycznych form pomocy dydaktyczno- terapeutycznej.


EFEKTEM PRACY PRZEDSZKOLA JEST ABSOLWENT WYPOSAŻONY W:

 • - wiedzę i umiejętności na miarę optymalnych, indywidualnych możliwości rozwojowych.
 • - umiejętności samodzielnych i grupowych doświadczeń przez działanie i współdziałanie.
 • - prawidłowe wzorce ruchowe i zachowania.
 • - wrażliwy i otwarty na potrzeby innych, szanujący odrębność.
 • - akceptujący niepełnosprawność własną oraz innych.


KOMPETENTNY ABSOLWENT POTRAFI:

 • - bezkolizyjnie pojąć dalszy etap kształcenia.
 • - aktywnie i twórczo wyrażać się w różnych formach ekspresji.
 • - zna i stosuje właściwe zasady postępowania (odróżnia dobro od zła).
 • - łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami, jest otwarty na ich potrzeby.


CELE PRZEDSZKOLA RÓWNYCH SZANS:

 • - wzbogacenie bazy materialnej przedszkola, sprzyjającej rozwojowi wychowanka, usprawniającej proces wychowawczo - dydaktyczny,
 • - promocja przedszkola w środowisku, wykreowanie pozytywnego wizerunku poprzez bogatą ofertę edukacyjną stosowną do jego potrzeb,
 • - stworzenie warunków do doskonalenia nauczycieli w oparciu o potrzeby zgłoszone przez nauczycieli i potrzeby placówki,
 • - tworzenie warunków sprzyjających indywidualnemu rozwojowi dziecka, dostosowanych do jego potrzeb i możliwości, a także sfery najbliższego rozwoju, na miarę przedszkola równych szans,

- wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci oraz aktywizowanie ich do udziału w życiu przedszkola.