CE

Przejdź do Żłobka Delfinek Przejdź do Akademii Przedszkolaka

Muzyka w przedszkolu

Zajęcia Muzyczne
„ ...Dziecko nosi w sobie muzykę, spontaniczną, która chce się ujawnić. Jeżeli pomożemy dziecku rozwinąć muzykę, która jest w nim uczynimy je istotą nie tylko lepszą i szlachetniejszą lecz również bardziej szczęśliwą...”
(E. Souriau)


Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na ogólny rozwój dziecka, czyli na rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny i estetyczny, jest muzyka. Jej odbiór wpływa między innymi na rozwój emocjonalny dziecka, koncentrację uwagi czy też pamięć. Muzyka pozwala na wyrażanie uczuć, czy też emocji. Dzięki słuchaniu muzyki kształtują się w dziecku właściwe relacje społeczne, postawy moralne. Dziecko uczy się również współdziałania w grupie.
Dzieci już od najmłodszych lat mają kontakt z dźwiękami, muzyką. Dlatego też nauka muzyki cieszy się tak dużym powodzeniem już w trakcie edukacji przedszkolnej.
Najczęściej nauka ta odbywa się poprzez słuchanie muzyki, grę na różnorodnych, dostępnych instrumentach muzycznych. Dzięki tym zajęciom nauczyciel ma możliwość wskazania dzieci ze szczególnymi zdolnościami i zainteresowaniami muzycznymi, co w wielu przypadkach pozwoli na rozwój tych zdolności po zakończeniu edukacji przedszkolnej.
Nie możemy zapomnieć, że zajęcia muzyczne mają także działanie terapeutyczne – działają na dzieci uspokajająco. W związku z tym nauczyciele powinni jak najczęściej korzystać z walorów sztuki, jaką jest muzyka i umożliwiać dzieciom bardzo częste obcowanie z ową muzyką.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:
Dziecko:                                                                                      

 • Potrafi zaśpiewać poznane piosenki z odpowiednią dykcją,
 • Potrafi zaśpiewać poznane piosenki indywidualne, zespołowo lub z całą grupą,
 • Podejmuje próbę gry na wybranych instrumentach muzycznych,
 • Zna nazwy i wygląd niektórych instrumentów muzycznych,
 • Potrafi rozpoznać brzmienie wybranych instrumentów muzycznych,
 • Tworzy własne melodie na dostępnych instrumentach muzycznych,
 • Rozróżnia głosy męskie i żeńskie w śpiewie solo i chóralnym,
 • Określa ilość usłyszanych dźwięków granych na instrumentach przez nauczyciela,
 • Powtarza kilka dźwięków następujących po sobie,
 • Prawidłowo rozróżnia zmianę tempa w wysłuchanym utworze,
 • Potrafi rozpoznać znane piosenki po wysłuchaniu melodii,
 • Zna różne typy muzyki, potrafi je nazwać i odróżnić,
 • Potrafi określić nastrój słuchanej muzyki,
 • Z zainteresowaniem słucha różnych utworów muzycznych,
 • Rozpoznaje dźwięki dochodzące z najbliższego otoczenia,
 • Próbuje wyodrębnić części tworu (ilość zwrotek, refren, powtórzenia),
 • Próbuje nazywać podstawowe elementy muzyki (np. dynamika, nastrój, tempo),
 • Potrafi wyrazić emocje związane z wysłuchanym utworem muzycznych poprzez działalność plastyczną („malowanie muzyki”),
 • Potrafi wykorzystać własne ciało do tworzenia dźwięków (ręce, nogi, aparat artykulacyjny),
 • Potrafi wykorzystać przedmioty (puszki, butelki, gazety) do tworzenia dźwięków,
 • Potrafi ruchem improwizować muzykę.

 

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ MUZYCZNYCH:

 • Rozpoznawanie dźwięków: głośny – cichy, wysoki – niski, wesoły – smutny,
 • Zapoznanie dzieci z wybranymi piosenkami, nauka śpiewania piosenek,
 • Zabawy interpretacyjne – naśladowanie odgłosów przyrody,
 • Ćwiczenia kształtujące prawidłową dykcję,
 • Rozwiązywanie zagadek muzycznych, zagadek dźwiękowych,
 • Umiejętność słuchania muzyki poważnej,
 • Poznanie różnorodnych typów muzyki (poważna, disco, techno, ludowa). Podawanie nazwy słuchanej muzyki,
 • Wykorzystywanie naturalnych efektów (tupanie, klaskanie, itp.) do tworzenia podkładu muzycznego piosenek,
 • Zapoznanie z nazwą i wyglądem wybranych instrumentów muzycznych,
 • Nauka gry na wybranych instrumentach muzycznych,
 • Improwizacje gry na poznanych instrumentach muzycznych wg pomysłów dzieci,
 • Układanie melodii do prostego tekstu podanego przez nauczyciela,
 • Układanie tekstu, opowiadania do wysłuchanej melodii,
 • Malowanie ilustracji do wybranej przez nauczyciela muzyki,
 • Określenie nastroju muzyki, jej tempa, natężenia,
 • Wykonywanie ćwiczeń słuchowych,
 • Wykonywanie ćwiczeń oddechowych,
 • Zabawy w „echo melodyjne”,
 • Śpiewanie piosenek indywidualnie, grupowo, w zespołach,
 • Tworzenie akompaniamentu do piosenek przy wykorzystaniu instrumentów,
 • Wykorzystanie własnego ciała do tworzenia dźwięków,
 • Rozpoznawanie instrumentów muzycznych po ich brzmieniu,
 • Zabawy odprężające, relaksujące przy muzyce z wykorzystaniem chusty animacyjnej,
 • Wykonywanie ćwiczeń ortofonicznych,
 • Próby wydobycia dźwięków z różnorodnych przedmiotów,
 • Określanie budowy wysłuchanych piosenek (ilość zwrotek, refren, powtórzenia),
 • Określanie ilości dźwięków następujących po sobie,
 • Rozpoznawanie piosenek po wysłuchaniu melodii,
 • Improwizacja ruchowa wysłuchanych utworów.

ZADANIA NAUCZYCIELA:

 • Zapewnienie dziecku częstych kontaktów z muzyką,
 • Kształtowanie umiejętności obcowania z instrumentami muzycznymi,
 • Rozbudzanie zainteresowań muzycznych,
 • Inspirowanie dziecka do samodzielnego tworzenia melodii, rytmów,
 • Kształtowanie w dziecku pożądanych cech, np. wiara w siebie, pozytywne nastawienie, chęć odnoszenia sukcesów,
 • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
 • Zapewnienie różnorodności zajęć.

 

Są to codzienne bezpłatne zajęcia muzyczne, wynikające z realizacji podstawy programowej. Prowadzą je wychowawcy grup.

Zajęcia specjalistyczne:

W naszym przedszkolu dla dzieci potrzebujących organizowane są zajęcia specjalistyczne wspomagające ich rozwój.

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczna organizowane są zajęcia rewalidacyjne dostosowane do określonych niepełnosprawności.  

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną organizowane są zajęcia, które maja na celu realizację zaleceń zawartych w ww. opinii.