CE

Przejdź do Żłobka Delfinek Przejdź do Akademii Przedszkolaka

Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne realizowane są w ramach programu autorskiego "Twórczy przedszkolak"

W bieżącym roku szkolnym zabawy plastyczne prowadzone są w grupie Pszczółek. Prowadzone są regularnie raz w tygodniu przez p. Annę Stańczyk.

Są to zajęcia dodatkowe wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Plastyka jest jedną z podstawowych form ekspresji twórczej, w której dziecko ma możliwość wyrażania emocji i przeżyć w toku swojej aktywności. Zajęcia plastyczne są organizowane dla dzieci w wieku przedszkolnym tak, aby każde dziecko miało możliwość indywidualnego i co ważne swobodnego wypowiadania się oraz tworzenia w zakresie dostępnych środków plastycznych. Niejednokrotnie aktywność artystyczna jest jedną z form komunikacji wśród dzieci. Ćwiczenia plastyczne w dużej mierze pozytywnie wpływają na prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka. Twórczość plastyczna sprzyja redukowaniu napięć emocjonalnych, uspokaja, daje dużo swobody, a jednocześnie radości i satysfakcji. Rozbudzanie zainteresowań sztuką, plastyką skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania.


CELE PROGRAMU
Dziecko rozwija swoje zdolności poprzez spostrzeganie. Obserwacja zjawisk i przedmiotów pozwala na lepszy ich odbiór, rozróżnianie barw, kształtów. Celem organizowanych zajęć jest wyzwalanie twórczości jednostek poprzez umiejętności wyrażania własnych emocji i uczuć w ekspresji plastycznej. Dzieciom czasami bardzo trudno jest mówić otwarcie o własnych odczuciach zwłaszcza, gdy bezpośrednio o nie pytamy. Zajęcia plastyczne dają, więc możliwość wyrażania ich.
Celem nadrzędnym prezentowanego programu jest zaktywizowanie dziecka do twórczego
i samodzielnego działania oraz ogólny rozwój zdolności i umiejętności.


Cele szczegółowe to:

  • Rozwijanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych i umiejętności praktycznych
  • Kształtowanie wyobraźni dziecka i jego aktywności twórczej- Uwrażliwianie na piękno oraz kształtowanie nawyków estetycznych
  • Rozwijanie sprawności manualnej oraz kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • Wyrabianie umiejętności wyrażania własnego "ja" w pracy twórczej
  • Utrwalenie znajomości podstawowych kolorów
  • Rozwijanie dziecięcych talentów
  • Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem
    i możliwościami rozwojowym.

Ważnym elementem podczas zajęć plastycznych jest również kształtowanie własnej wartości ze szczególnym uwzględnieniem pozytywów własnej osobowości.

 

Zajęcia specjalistyczne:

W naszym przedszkolu dla dzieci potrzebujących organizowane są zajęcia specjalistyczne wspomagające ich rozwój.

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczna organizowane są zajęcia rewalidacyjne dostosowane do określonych niepełnosprawności.  

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną organizowane są zajęcia, które maja na celu realizację zaleceń zawartych w ww. opinii.