CE

Przejdź do Żłobka Delfinek Przejdź do Akademii Przedszkolaka

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W przedszkolu MOTYLEK

 

dla wszystkich dzieci potrzebujących organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania  i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach (Dz.U. 2013r.  poz. ),

 1. Przedszkole udziela dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizuje tę pomoc wg obowiązujących przepisów.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci     i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola i jest ona bezpłatna.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana z inicjatywy:
 4. rodziców/ prawnych opiekunów dziecka;
 5. dyrektora przedszkola;
 6. nauczyciela, wychowawcy grupy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem;
 7. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 8. pracownika socjalnego;
 9. asystenta rodziny;
 10. kuratora sądowego.
 11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana  i udzielana jest we współpracy z:

1) rodzicami dzieci;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz in. zajęć o charakterze terapeutycznym;
3) porad i konsultacji.

 1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci  i nauczycielom  formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Nauczyciele, wychowawcy grup specjaliści w przedszkolu rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne dziecka, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
 3. Nauczyciele - wychowawcy oddziałów oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą  w szczególności obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
 4. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną:
 5. wychowawca oddziału niezwłocznie udziela tej pomocy w trakcie bieżącej pracy  z dzieckiem i informują o tym dyrektora przedszkola,
 6. wychowawca oddziału lub dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli, specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną  w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
 7. Wychowawca oddziału lub dyrektor planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami dziecka oraz w zależności od potrzeb, z innymi nauczycielami, specjalistami prowadzącymi zajęcia, poradnią lub in. osobami.
 8. W przypadku, gdy dziecko było już objęte pomocą psych.-pedag, w przedszkolu, odpowiednio wychowawca oddziału, dyrektor planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem.
 1. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców dziecka.
 2. Dokumentacja Zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej przechowywana jest w teczkach wychowawców.
 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.


Zajęcia specjalistyczne:

W naszym przedszkolu dla dzieci potrzebujących organizowane są zajęcia specjalistyczne wspomagające ich rozwój.

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczna organizowane są zajęcia rewalidacyjne dostosowane do określonych niepełnosprawności.  

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną organizowane są zajęcia, które maja na celu realizację zaleceń zawartych w ww. opinii.