CE

Przejdź do Żłobka Delfinek Przejdź do Akademii Przedszkolaka

Programy nauczania i programy autorskie

W przedszkolu MOTYLEK

 

realizujemy programy nauczania rekomendowane przez MEN oraz programy autorskie opracowane pod potrzeby naszych podopiecznych

 

PROGRAMY NAUCZANIA REALIZOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dzieci 5 i 6 letnie:

Program wychowania przedszkolnego "Nasze przedszkole" Wiesława Żaba-Żabińska. Wydawnictwo MAC

 • Program edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole” jest zgodny z nową Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008r. (Dziennik Ustaw z dn. 15 stycznia 2009r. Nr 4, poz. 17), tak więc realizacja programu „ Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej” umożliwia osiągnięcie umiejętności warunkujących pełną gotowość szkolną przedszkolaków we wszystkich obszarach.

  Program Nasze przedszkole opisuje działania twórcze, dzięki którym dziecko wzbogaca wiedzę o świecie, zdobywa nowe informacje, wiadomości, wychodzi poza dotychczasowe struktury umysłowe i podwyższa swój poziom intelektualny. Akty twórcze, czyli działania przedstawione w programie są szczególnie ważne dla rozwoju dziecka przedszkolnego. W toku tych działań dziecko intencjonalnie rozwija swój charakter i umysł, zwiększa siłę woli,, wzbogacają osobiste doświadczenie. Program Nasze przedszkole daje elastyczność w toku wykorzystania go w pracy pedagogicznej, czyli możliwość dostosowania stawianych zadań do potrzeb zespołu dziecięcego i indywidualnie podejście do wychowanka. Dowolność w interpretacji treści, wykraczanie poza bardzo rozbudowany zakres materiału edukacyjnego stwarza możliwość dążenia do rozwoju dziecka przedszkolnego. Treści edukacyjne ujęte zostały w obszarach odpowiadających różnym formom aktywności dziecięcej, wyszczególnione zostały dodatkowe kategorie szczegółowe. Efekty aktywności powstałe w wyniku podejmowanych przez dzieci działań opisane zostały w postaci celów operacyjnych , czyli listy kompetencji nabytych przez wychowanków. Program jest realistyczny , ale też na tyle elastyczny, że można, dostosować do konkretnej placówki przedszkolnej. Realizacji programu może się podjąć każdy nauczyciel , w każdym przedszkolu , gdyż jest on nakierowany na indywidualizm dziecka przy silnym akcentowaniu samodzielności i różnorodności dróg zdobywania wiedzy , wiadomości i umiejętności , z równoczesnym kształtowaniem aktywnych postaw społecznych , pozwala prowadzić zajęcia w grupach dzieci o zróżnicowanych możliwościach poznawczych i wykonawczych . Program umożliwia nauczycielowi racjonalne planowanie pracy z wychowankiem , idealnym byłoby prowadzenie grupy dziecięcej przez cały okres przedszkolny przez jednego nauczyciela. Program wyróżnia się szeroko rozumianą podmiotowością wychowania i kształcenia oraz indywidualizacją wspomagania rozwoju dziecka , przy silnym akcentowaniu samodzielności , własnej aktywności dziecka w poznawaniu.

Dzieci 3 i 4 letnie:

„W kręgu zabawy. Program wychowania przedszkolnego„  Jadwiga Pytlarczyk Wydawnictwo JUKA

 • Program zawiera szczegółowe cele kształcenia i wychowania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, które powinny być realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. Rozwinięcie celów kształcenia i wychowania ze wskazaniem konkretnych umiejętności dzieci tworzą w programie tematykę materiału edukacyjnego.
  Treści programowe zostały podzielone na następujące obszary:

  1. Edukacja zdrowotna
  2. Edukacja emocjonalna i wprowadzenie w świat wartości
  3. Edukacja społeczna i otoczenie techniczne
  4. Edukacja językowa
  5. Edukacja przyrodnicza i ekologiczna
  6. Edukacja matematyczna
  7. Edukacja artystyczna

  W obszary te wpisane zostały treści dotyczące rozwoju procesów poznawczych. Autorka słusznie uznała, iż prawidłowy rozwój procesów poznawczych decyduje o osiąganiu przez dziecko zamierzonych umiejętności w poszczególnych obszarach edukacyjnych oraz wpływa na  powodzenie w nauce szkolnej i prawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym.
  W każdym obszarze programu autorka umieściła istotne informacje o rozwoju dziecka, wskazała cel przedstawianego obszaru, zamieściła także wskazówki metodyczne dotyczące sposobów realizacji odpowiednich zagadnień.
  Na uznanie zasługuje zamieszczenie w programie informacji o relacji pomiędzy treściami programowymi danych obszarów a podstawą programową. Jest to cenna wskazówka dla nauczyciela, który pracując  z wybranym programem jest zobowiązany do znajomości treści podstawy programowej.


  W programie „W kręgu zabawy” autorka podzieliła materiał edukacyjny na trzy poziomy, odnosząc się do możliwości rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym. Kolejne poziomy wyznaczają stopień trudności. Taki układ spiralny odpowiada specyfice rozwoju dziecka, które potrzebuje niejednokrotnie powrotu do treści wcześniej poznawanych. Nauczyciel poznając dzieci powinien wybrać treści dobierając je do ich możliwości rozwojowych
  Zgodnie z intencją autorki realizacja treści z I i II poziomu jest gwarancją nabycia umiejętności i wiadomości przewidzianych dla dziecka kończącego przedszkole i rozpoczynającego edukację w szkole podstawowej.

Wszystkie dzieci w przedszkolu:

„Program nauczania j. angielskiego. Kurs dla początkujących grup przedszkolnych i zerówki"

 • Nadrzędnym celem Programu jest uwrażliwienie na język angielski poprzez osłuchanie dziecka z tym językiem. Tak więc podstawowe umiejętności, które można i należy rozwijać to rozumienie mowy (czyli słuchanie) i znajomość słownictwa. Zakłada się, że te sprawności staną się następnie bazą dla rozwoju umiejętności komunikacyjnych
  na tym i na następnych etapach edukacyjnych.

  CELE NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  • uwrażliwienie dzieci na język angielski
  • wypracowanie gotowości do rozwijania kompetencji komunikacyjnej kształtowanej w pełni na następnym etapie edukacyjnym w szkole
  • kształtowanie motywacji do nauki języka angielskiego i stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata
  • kształtowanie postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu dziecka poprzez wspieranie dziecka w jego wysiłkach budując wiarę w umiejętności, wzmacniając poczucie własnej wartości

   

  CELE NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  • potrafi rozpoznać brzmienie, melodię języka angielskiego
  • rozumie proste polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje
  • rozpoznaje poznane słowa, piosenki, rymowanki
  • rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami
  • recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego
  • odgrywa krótkie scenki ćwiczone na zajęciach
  • nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu

   

  SYTUACJE I FUNKCJE KOMUNIKACYJNE

  • witanie się
  • przedstawianie siebie i innych
  • wyrażanie swoich upodobań i zainteresowań
  • przedstawianie swoich umiejętności
  • przedstawianie swojej rodziny
  • opisywanie cech przedmiotów (wielkość, kolor, kształt)
  • określanie posiadania i przynależności
  • nazywanie i opisywanie zabawek
  • nazywanie i opisywanie zwierząt
  • nazywanie produktów żywnościowych i posiłków
  • opisywanie codziennych czynności
  • nazywanie pomieszczeń w domu
  • opisywanie pogody
  • nazywanie ubioru
  • nazywanie i opisywanie świąt i zwyczajów
  • składanie życzeń świątecznych i okolicznościowych

 

Program do nauki religii w przedszkolu "W radości dzieci Bożych"

 • Program nauczania religii w przedszkolu pt. "W radości dzieci Bożych" uwzględnia rozwój psycho-fizyczny dziecka, starając się być w zgodzie z przeżywanymi przez nie emocjami i relacjami w rodzinie oraz grupie rówieśniczej. Ukazuje dziecku otaczający świat i pozwala otworzyć się na Boga i Jego miłość. Tematyka katechez wprowadza w rzeczywistość liturgii Kościoła poprzez naukę gestów i modlitw oraz zachętę do udziału w Eucharystii i wydarzeniach roku liturgicznego.

  Program jest podzielony na grupy wiekowe cztero-, pięcio- i sześciolatków (klasa "0"). Dla dzieci czteroletnich zaproponowano blok tematów pt. "Bóg kocha dzieci", dzieciom pięcioletnim proponuje się katechezy pod wspólną nazwą "Jestem dzieckiem Bożym", a dla klasy "0" - "W świecie mojego Boga".

  Program realizuje następujące cele nadrzędne:
  Doświadczenie życia we wspólnocie.
  Uczestnictwo w modlitwie i życiu Kościoła.
  Okazywanie miłości w rodzinie.
  Doświadczenie miłości Boga i ludzi w życiu dziecka.
  Poczucie bliskości Jezusa, który przychodzi i zbawia nas.
  Radość dziecka Bożego.


Zajęcia specjalistyczne:

W naszym przedszkolu dla dzieci potrzebujących organizowane są zajęcia specjalistyczne wspomagające ich rozwój.

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczna organizowane są zajęcia rewalidacyjne dostosowane do określonych niepełnosprawności.  

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną organizowane są zajęcia, które maja na celu realizację zaleceń zawartych w ww. opinii.