CE

Przejdź do Żłobka Delfinek Przejdź do Akademii Przedszkolaka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W przedszkolu MOTYLEK

 

dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

wydanej przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną organizowane są zajęcia, które maja na celu realizację zaleceń zawartych w ww. opinii.  
 
Aby zajęcia były zorganizowane w pełni dla określonego dziecka opinia taka musi być przedstawiona dyrekcji placówki do końca września danego roku.

Zajęcia te odbywają się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 
 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest to szeroko zakreślona pomoc, ukierunkowana na usprawnienie funkcjonowania dziecka o nieprawidłowym rozwoju we wszystkich sferach jego życia.

Wczesne wspomaganie ma za zadanie nie tylko poprawić aktualny stan funkcjonowania dziecka, ale często zapobiegać jego pogorszeniu się.

Za podjęciem jak najwcześniejszej stymulacji rozwoju dzieci przemawiają takie przesłanki:
- wyjątkowo duża plastyczność centralnego układu nerwowego we wczesnym okresie 
rozwoju i związana z tym możliwość usprawniania zaburzonych funkcji,
- możliwość zahamowania rozwoju zaburzeń i niekorzystnych zmian,
- małe dzieci uczą się szybciej, są bardziej podatne na stosowane różnorodne rodzaje terapii,
- rodzice małych dzieci mają więcej sił i zapału, są bardziej zaangażowani we współpracę ze specjalistami i własny udział w terapii


Im wcześniej postawi się diagnozę i podejmie działania mające na celu stymulację rozwoju dziecka, tym większe są jego szanse, a rokowania lepsze.


Zajęcia specjalistyczne:

W naszym przedszkolu dla dzieci potrzebujących organizowane są zajęcia specjalistyczne wspomagające ich rozwój.

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczna organizowane są zajęcia rewalidacyjne dostosowane do określonych niepełnosprawności.  

W naszym przedszkolu dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną organizowane są zajęcia, które maja na celu realizację zaleceń zawartych w ww. opinii.